Дейности

Дейностите се реализират чрез комуникация между партньорите, провеждане на интернационални срещи, работа в екип по разработване на програми и електронни ресурси, обобщаване и анализиране на резултати, оформяне и анализ на информация, публикации.

В резултат от реализираните дейности се обогатяват обучителните подходи и се развиват и създадат програми и креативни обучителни ресурси в областта на Електронното здравеопазване, изработват се електронни обучителни ресурси за представители на пациентски групи и хора от различни културални общества чрез партньорства с организации от други държави и коопериране на различни области на знанието.  Чрез дейностите на проекта се посрещат нуждите за развитие на иновативни обучителни ресурси, повишава се нивото на образование и подготовка на студенти и специалисти и се дава възможност за въвеждане на съвременни дистанционни обучителни ресурси, които могат да се използват от преподаватели, студенти, специалисти и хора с увреждания и техните близки.

 

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

„Програмата отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”