Другите за нас

  • Отразяване на информация за проекта от Ubiquitous Computing, Department of Computer Science, HTWG Konstanz  – линк
  • Интервю на доц. д-р Маргарита Станкова по радио Хоризонт по повод предстоящата научна конференция с международно участие “ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА“, 28-30 септември 2018г., организирана по проект, „Развитие на онлайн обучителна среда за Електронно здравеопазване“, Финансиран от програма Erasum +, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2: „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ” „Стратегически партньорства“ в сферата на Висшето образование. (Аудио файл)
  • Новини в сайта на Нов български университет – информация

 

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

„Програмата отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”