Интелектуални продукти

Проектът включва дейности, насочени към изготвянето на следните интелектуални продукти: Онлайн обучителна програма “Електронно здравеопазване – работа с хора с увреждания”; Електронно помагало в областта на електронното здравеопазване; Виртуален център „eHealth“; Тестове и анкети за самооценка с обратна връзка и насоки за помощ и самопомощ за деца и възрастни с нарушения в развитието и техните близки; Среда за обучение на пациенти с нарушения и техните близки; Обучителни видеоматериали, мултимедии и презентации; Практически упраженения чрез въвеждане на специализирани софтуерни решения за обучение в областта на Електронното здравеопазване; Практически упражнения за работа с електрически и химически биосензори за запис, анализ, визуализация, предаване на разстояние на физиологични сигнали, приложения за обработка на 2D и 3D биомедицински цифрови изображения; 3D реконструкция и създаване на обучителни модели за демонстрационен печат; Open Source мобилни, сървърни и вградени приложения; Модел на самообучителен курс с тест с обратна връзка; Публикации с данни от тестването на обучителните ресурси. Изготвените обучителни ресурси се предлагат достъпно чрез сайта на виртуалния e-Health център.

 

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

„Програмата отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”