Описание на проекта

Проектът е ориентиран към развитие на дистанционно обучение и подпомагане в областта на Електронното здравеопазване при работата с хора с увреждания – издготвяне на програма и електронни обучителни ресурси. Предвижда се и създаване и поддържане на виртуален e-Health център, който ще съхранява, информира, предлага за тестване изготвените обучителни ресурси и ще събира информация за нуждите в областта.

Основната цел е да се разработят дистанционни форми на обучение в областта на Електронното здравеопазване – работа с хора с увреждания, насочени към студенти и специалисти /като елемент от тяхното продължаващо обучение/ в областта на медицината, психологията, логопедията и други помагащи професии, общественото здраве и управлението на здравеопазването, представители на пациентски групи и родители и роднини на хора с увреждания.

 

 

 

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

„Програмата отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”