Партньори

Участниците в проекта са:

  1. Нов български университет – водеща организация – екипът на НБУ включва специалисти по медицина с опит в работа с хора с нарушения, изследвания на деца и възрастни с нарушения и билингвизъм, комуникация с хора с увреждания, специалисти по информатика и телекомуникации с опит в разработването на електронни форми на обучение, мултимедии, електронни обучителни ресурси, мобилни приложения, софтуерни решения за работа с хора с увреждания;
  2. NTNU, Trondheim, Norway – партньор с опит в създаване на тестове и онлайн комуникация и консултиране с хора с нарушения в развитието, деца билингви с нарушения, представители на различни културни групи;
  3. Hochschule Konstanz Technik Wirtschaft und Gestatung, Germany – партньор с опит в разработване и реализиране на телемедицински проекти в областта на електронното здравеопазване;
  4. Universitatea de medicina si farmace Victor Babes, Timisoara, Romania – партньор с опит в адаптирането, внедряването и администрирането на онлайн платформи за университетско обучение;
  5. The State Education Institution of higher professional training the First Sechenov Moscow State Medical University under Ministry of Health of the Russian Federation – партньор с опит в организацията и дейностите по развитието на съвременните технологии (интернет, софтуер и медии) в областта на здравеопазването, както и опит в създаване и развитие на виртуална болница. Асоциирани партньори по проекта са: “Парадокс Интерактив” ООД специализирана компания за разработване, внедряване и работа с решения за електронно дистанционно обучение и “mHealth-Tech” ltd., Москва, Русия с опит в областта на проучванията относно прилагане на нови цифрови и комуникационни технологии за предоставяне на грижи и обучение на пациентите в дистанционен режим.

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

„Програмата отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”