Интерактивни ресурси

Всички ресурсите са безплатни и достъпни през онлайн платформата Moodle – http://kdsoft.eu/moodle/login/index.php
За вход, моля използвайте следната параметри: User: commission; Pass: Com@moodle2020 

 

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

„Съдържанието на сайта отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.”