Mудъл

Дистанционна програма “Електронно здравеопазване – работа с хора с увреждания”

         Програмата включва три модула:

Първи модул включва следните теми – Електронно здравеопазване – съвременни тенденции, Информационни системи в здравеопазването, Здравен мениджмънт, Управление на проекти в медицината и здравеопазването, Видове здравни системи, Медицинска документация,  Комуникационни технологии;

Втори модул – Интернет на нещата IoT, Социално ориентирани проекти, Основи на биостатистиката, Биосигнали и процесиране на информация, Електронни здравни досиета, Работа в социални мрежи и клъстъри, Мобилни приложения в медицината.

Трети модул – специфично насочен към възможностите на електронното здравеопазване в работата с хора с увреждания включва: Електронно здравеопазване за хора с увреждания (ХУ). Училище за родители на деца с увреждания; Електронно здравеопазване за хора с увреждания (ХУ). Училище за родители на деца с аутизъм; Електронно здравеопазване за хора с увреждания (ХУ). Училище за родители на деца с дефицит на вниманието и хиперактивност; Електронно здравеопазване – езикови нарушения, работа с деца с билингвизъм и други комуникативни затруднения; Електронно здравеопазване – работа с възрастни хора с когнитивни нарушения; Електронно здравеопазване – работа с деца с обучителни трудности и Електронно здравеопазване – работа с деца и възрастни с интелектуални дефицити.

Към обучителната платформа (за вход в платформата посете линк – http://kdsoft.eu/moodle/login/index.php, потребителско име: commission, парола: Com@moodle2020)

 

Структура на програмата

МОДУЛ 1

Курс 1
Електронно здравеопазване – съвременни тенденции
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражение 1
Изготвяне на проект в областта на електронното здравеопазване
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 2
Информационни системи в здравеопазването
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 2
Изготвяне на проект за управление на здравна информация
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 3
Здравен мениджмънт
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 3
Изготвяне на проект за управление на здравно заведение
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 4
Управление на проекти в медицината и здравеопазването
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 4
Изготвяне на проект за трансфер на здравна информация
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 5
Видове здравни системи
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 5
Сравнителен анализ на три вида здравни системи
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 6
Медицинска документация
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 6
Изготвяне на проект за електронно здравно досие
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 7
Комуникационни технологии
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 7
Изготвяне на проект за мобилно приложение за дистанионна комуникация с пациент
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

МОДУЛ 2

Курс 1
Интернет на нещата IoT
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 1
Разработване на модел за апликация в медицинските услуги
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 2
Работа в социални мрежи и клъстъри
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 2
Разработване на модел на интернет мрежа
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 3
Социално ориентирани проекти
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 3
Разработване на проект в социалното предприемачество
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 4
Електронни здравни досиета
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 4
Изработване на модел на електронно здравно дасие
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 5
Основи на биостатистиката
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 5
Анализ на данни
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 6
Биосигнали и процесиране на информация
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 6
Работа с изображения
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 7
Мобилни приложения в медицината
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 7
Изработване на модел на мобилно приложение
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

МОДУЛ 3
Курс 1
Електронно здравеопазване за хора с увреждания (ХУ). Училище за родители на деца с увреждания
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 1
Подбор и структуриране на интернет ресурси и информация за нарушения в развитието
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 2
Електронно здравеопазване за хора с увреждания (ХУ). Училище за родители на деца с аутизъм
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 2
Работа с интернет източници за подпомагане у дома на деца с аутизъм
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 3
Електронно здравеопазване за хора с увреждания (ХУ). Училище за родители на деца с дефицит на вниманието и хиперактивност (ХАДВ)
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 3
Работа с интернет източници за подпомагане на родители на деца с ХАДВ
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 4
Електронно здравеопазване – езикови нарушения, работа с деца с билингвизъм и други комуникативни затруднения
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 4
Дизайн на програма за дистанционно подпомагане с упраженения за родители на деца с езикови нарушения
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 5
Електронно здравеопазване – работа с възрастни хора с когнитивни нарушения
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 5
Дизайн на програма за дистанционно подпомагане на близките на възрастни хора с когнитивни нарушения
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 6
Електронно здравеопазване – работа с деца с обучителни трудности
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 6
Подбор на интерет ресурси и мобилни приложения, подходящи за работа с деца с обучителни трудности
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Курс 7
Електронно здравеопазване – работа с деца и възрастни с интелектуални дефицити
30 аудиторни часа, 3 кредита
Упражнение 7
Подбор на интерет ресурси и мобилни приложения, подходящи за работа с деца и възрастни с интелектуални нарушения
30 часа самостоятелна работа, 3 кредита

Всеки модул съдържа 7 курса, които са разработени с анотации, компетенции и теми и 7 практически занимания с общи описания и компетенции в Образователна платформа MOODLE 

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

„Програмата отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”